top of page

ULUSLARARASI ŞAFİÎ MEZHEBİ SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM  ON ALSHAFII DENOMINATION 

 

Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı, Şarkiyat Araştırmaları Derneği ve e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi tarafından Şafii Mezhebi ile ilgili uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumun Önemi ve Amacı

İslam Düşünce Tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ebu Abdillah Muhammed b. İdris eş-Şafiî (150-204/767-820), Fıkıh, Usûl-i Fıkıh,  Hadis ve Tefsir başta olmak üzere İslami ilimleri çok derinden etkilemiştir. Kurucusu olduğu Şafii mezhebinin İslam aleminin değişik yerlerinde ve özellikle de ülkemizin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda müntesibi bulunmaktadır.   Dolayısıyla etkisi sadece dini/ilmi sahayla sınırlı kalmamış Müslüman toplumların adet ve geleneklerinin şekillenmesinde de kendisini ciddi anlamda göstermiştir.

İslam Düşüncesinin ilk mimarlarından olan ve onun şekillenmesinde büyük katkısı bulunan İmam Şafii'nin anlaşılması, İslam düşüncesini doğru bir şekilde algılamak açısından hayati önemi haizdir. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu’nda İmam Şafii’nin ilmi kişiliği ve etkisi çok yönlü olarak ele alınıp tartışılmıştı. Gerçekleştireceğimiz Uluslararası Şafiî Mezhebi Sempozyumu’nda ise Şafii Mezhebinin tarihi gelişimini, yayıldığı coğrafyayı, mezhebin önemli simalarını, mezhep içinde ön plana çıkan ekolleri, mezhebin literatürünü ve mezhebin Müslüman toplumların örf ve adetlerinin şekillenmesindeki etkisini bilimsel bir şekilde ele almayı hedeflemekteyiz.

Muhtemel Konu Başlıkları

1.Şafiî Mezhebinin Teşekkülü

2.Şafiî Mezhebinin meşhur simaları

3.Şafiî Mezhebi içinde ortaya çıkan ekoller (Irâkiyyûn, Horasaniyyûn)

4.Şafiî Mezhebinin fürû’ ve usûl literatürü

5.Şafiî mezhebinin fıkıh usulü anlayışı

6.Şafiî Mezhebinde nassların yorumlanma biçimi (Lafızcı yaklaşım, gayeci yaklaşım)

7.Şafiî Mezhebinde tenkih (ayıklama) faaliyetleri ve müteahhir alimlerin, tenkihçi alimlerin (Rafiî, Nevevî) tercihlerine itirazlar

8.Şafiî Mezhebinde makâsıd-ı şerianın itibara alınması

9.Şafiî âlimlerin İslamî ilimlere katkıları (Kelam, Tefsir, Hadis vb.)

10.Şafiî Mezhebinde Şafiî’nin kabul görmeyen veya revize edilen görüşleri

11.Şafiîlik-Eş‘arilik ilişkisi

12.Müslüman Toplumların kültürel ve sosyo/politik yapılarının şekillenmesinde Şafiilik

13.Şafiî Mezhebinin geçmişte ve günümüzde yayıldığı coğrafya

14.Şafiî Mezhebinin bölgemizde yayılması

15.Günümüzde Şafiî mezhebi ile ilgili yapılan çalışmalar

 

Sempozyum Dili: Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce

 

Sempozyuma katılanların yol masrafları kendilerine ait olup konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılacaktır. 

 

Sempozyum İçin Önemli Tarihler

 

Sempozyum İlan tarihi

01 Mart 2018

Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi

15 Mayıs 2018

 Seçilen bildirilerin ilan tarihi 

15 Haziran 2018

Bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi

30 Eylül 2018

Sempozyum tarihi 

19-21 Ekim 2018/ 19-21 October 2018

Katılımcıların aşağıdaki formu doldurarak belirtilen mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU/ APPLICATION FORM

Formun gönderileceği adres:

 

safiisempozyumu@gmail.com

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

           

Doç. Dr. Mehmet BİLEN

 

Sekreterya

 

Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNER

Arş. Gör. Usame BOZKURT

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet ERKOL

Prof. Dr. H. Musa BAĞCI

Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Prof. Dr. Ayman Shihadah (İngiltere)

Dr. Hadi Rezwan (İran)

Prof. Dr. Muhammed Şükri Zawitî (Irak)

Prof. Dr. George Grigore (Romanya)

Prof. Dr. Abdallah Ibrahim Alkilani (Ürdün)

Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Dr. İhsan AKAY

Dr. Saadet ALTAY

Dr. Fuat İSTEMİ

Dr. Bayram KANARYA

 

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN

Prof. Dr. Abdurrahman ACAR

Prof. Dr. Abdulcelil BİLGİN

Prof. Dr. Abdallah ALDERSHAWI(Suudi Arabistan)

Prof. Dr. Abdallah Ibrahim Alkilani (Ürdün)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL

Prof. Dr. Ayman Shihadah (İngiltere)

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

Prof. Dr. Ferset MEREI (Irak)

Prof. Dr. George Grigore (Romanya)

Prof. Dr. H. Musa BAĞCI

Prof. Dr. Hüseyin HANSU

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Prof. Dr. Metin BOZAN

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Prof. Dr. Muhammed Şükri Zawitî (Irak)

Prof. Dr. Sahip BEROJE

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

Doç. Dr. Abdurrahman ADAK

Doç. Dr. Akif AKTO

Doç. Dr. Aydın TAŞ

Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU

Doç. Dr. Metin YİĞİT

Doç. Dr. Hayrettin KIZIL

Doç. Dr. Hayrullah ACAR

Doç. Dr. İbrahim BOR

Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ

Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN

Dr. Abdullah TEMİZKAN

Dr. Adnan ÇETİN

Dr. Bayram KANARYA

Dr. Davut EŞİT

Dr. Ercan GÜMÜŞ

Dr. Fuat İSTEMİ

Dr. İhsan AKAY

Dr. Mahmoud NAASSAN

Dr. M. Sait MERMUTLU

Dr. M. Sait UZUNDAĞ

Dr. Mesut BAYAR

Dr. Nazife GÜRHAN

Dr. Nurullah AGİTOĞLU

Dr. Orhan CANPOLAT

Dr. Saadet ALTAY

Dr. Veysel GÜRHAN

Dr. Yusuf EŞİT

Dr. Hadi Rezwan (İran)

bottom of page