top of page

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES II

Şarkiyat Vakfı ve Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi birlikteliğiyle disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak akademik çalışma ve araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ICSS’24) düzenlenecektir. İlki 2017 yılında Diyarbakır’da düzenlenen kongremizin bu yıl online olarak yürütülmesine karar verilmiştir.

Sosyal bilimlerin her alanındaki değişim, gelişim, sorun ve çözümleri ele almaya çalışacak olan kongrede sunulacak bildiriler öncelikle bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır. Kongre sonrasında katılımcılar metinlerini bildiriler kitabında veya hakem süreçlerinin tamamlanması kaydıyla Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi'nde makale olarak yayınlayabilirler. 

Kongreye oturum veya panel başvurusu yapılabilmektedir. Bireysel başvurusu kabul edilmemektedir. 

Oturum/panel başvuru formu

Özet şablonu

Kongre Sunum Dilleri: Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça

 

Önemli Tarihler:

-Bildiri özeti son gönderim tarihi: 01.05.2024

-Kabul edilen bildirilerin ilanı: 15.05.2024

-Kongre tarihi: 04-05 Haziran 2024

 

Konu Başlıkları:

·    Antropoloji

·    Arkeoloji

·    Batı Dilleri ve Edebiyatları

·    Beşerî Bilimler, Coğrafya

·    Dilbilim

·    Din Bilimleri

·    Din Eğitimi

·    Eğitim Bilimleri

·    Ekonomi

·    Felsefe

·    Finans

·    Hukuk

·    İktisat

·    İlahiyat

·    İşletme

·    Kadın Araştırmaları

·    Kamu Yönetimi

·    Psikoloji

·    Sosyoloji

·    Tarih

·    Turizm 

·    Türk Dili ve Edebiyatı

·    Uluslararası İlişkiler

II. International Congress of Social Sciences (ICSS'24) will be held on 4-5 June 2024 in order to contribute to academic studies and research by creating an interdisciplinary working environment with the cooperation of Foundation of Oriental Research  and Journal of Oriental Scientific Research  (JOSR) . It has been decided that our congress, the first of which was organized in Diyarbakır in 2017, will be held online this year.

The papers to be presented in the congress, which will try to address the changes, developments, problems and solutions in every field of social sciences, will be published in the book of abstracts. After the congress, participants can publish their texts in the book of abstracts or as articles in the Journal of Oriental Studies, provided that the referee processes are completed. 

Session or panel applications can be made to the congress. Individual applications are not accepted. 

Session/panel application form

Abstract template

Congress Presentation Languages: Turkish, Kurdish, English, Arabic

 

Important Dates:

-Abstract submission deadline: 01.05.2024

-Announcement of accepted papers: 15.05.2024

-Congress date: June 04-05, 2024

 

Subject Headings:

- Anthropology

- Archaeology

- Western Languages and Literatures

- Humanities, Geography

- Linguistics

- Religious Sciences

- Religious Education

- Education Sciences

- Economy

- Philosophy

- Finance

- Law

- Economics

- Theology

- Business

- Women's Studies

- Public Administration

- Psychology

- Sociology

- History

- Tourism 

- Turkish Language and Literature

- International Relations

bottom of page