INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

   Kabul Edilen Bildiriler/Accepted Papers

 • "Ahmed-i Hani’nin Mem û Zîn Eserinde Edebi Sanatlar"

 • "Kur’an’ın Yorumunda Dilbilimsel Tefsirin Önemi: Ferrâ Örneği"

 • "Formation of The Traditional Kazakh Historical Thought"

 • "Projection of Symbolic Concepts of The French Revolution on Children’s Literature in Turkey: The Case of Ali Nazîma"

 • "Yanlış Tefsir Algıları ve Yorumların Meşrûiyyeti"

 • "Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/Thmfns: Lebdeğmez Örneklemleri"

 • "Neolitik Dönem Anadolu Mimarisinden Bir Kesit: Çayönü"

 • "Eski ve Yeni Ahid’in Kadın Anlayışına Mukabil Kur’ân’ın Medeniyeti"

 • "Türkiye’de “Medya Okuryazarlığı” Gelişimi: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar"

 • "Xanî’nin Mem û Zîn Adlı Eserinin Kürt Ulusal Kanonun Temel Eseri Olarak Îcadı"

 • "Kurtemêjûya Mewlûdnameyên Kurdî"

 • "Nûra Qelban Tefsiri’nde Kürt Kültürüne Ait Yazılı ve Sözlü Eserler"

 • "Arap Dilinde Sanatkarane Bir Lügat Türü: Müşeccer"

 • "Sosyal Medya Kullanım Eğiliminin Apriori Algoritması ile İncelenmesi"

 • "Müşkil ve Müteşâbih Hadisleri Yorumlama İlkeleri (İbn Fûrek Örneği)"

 •  "Local Government System in Turkey And Bangladesh: A Comparative Analysis"

 • "Helal Kesim Konusunda Bazı Güncel Problemler"

 • "Kur’an‘da Deprem ile İlgili Kavramlar"

 • "Du Iddıa û Rastıyek"

 • "Türkiye`nin Araştırılma ve İncelenmesinde V.A. Gordlevski’nin Yeri"

 • Human Resource Development From The Perspective of Islam; A Case Study on The Republic of Turkey

 • The Devlopement Thought Of İbn Khaldun And The Possibility of Benefiting From İt

 • Bitcoin: Would İt Be Another Alternative For Global Currency System

 • Recent Findings From The Major Archaeological Sites And Contemporary Research Approaches İn Bangladesh Archaeology

 • "Molla Hasan Ta‘hvikî ve Eserleri"

 • "Zahȋr-i Fȃryȃbȋ’nin Dȋvȃn’ında Vezin Türleri"

 • "Sosyal Sorumluluk ve Çalışanlar Üzerine Etkileri: Kahramanmaraş Belediyesinde Bir Alan Çalışması"

 • "Sosyal Bilimlerin Veri Türlerini Sınıflandırma Mantığına Felsefi Bir Yaklaşım"

 • "Salih Akdemir’in “Son Çağrı Kur’an” İsimli Eserinin Analizi"

 • "Cerh ve Ta’dîl İlmi Bağlamında İmam Ebû Hanîfe Yöneltilen Eleştirilerin Analizi"

 • "Integration of Lean Method in English Language Teaching and Learning: A New Perspective for Elt Methodology"

 • "Kasideye Farklı Bir Bakış: “Züğürtlük”"

 • "Romano Kalaşnîkof û Qirkerdişê Dêrsimê 1938î"

 • "İslam Dünyasındaki Göçün Temel Dinamikleri: Çatışma ve Yoksulluk"

 • "1950’li ve 1960’lı Yıllarda Diyarbakır Vilayetinin İhtiyaçları"

 • "Baba Otoritesinin Yeniden Üretimi"

 • "Postmodernizmin Tarihe Yaklaşımı Bağlamında Murathan Mungan’ın Öykülerinde Tarih Algısı"

 • "Döviz Kuru ve Faiz Oranının Finansal İstikrarsızlığa Etkisi: Türkiye Örneği"

 • "Kâtıbî Kazninî’nin Kıyas Anlayışı"

 • "Kur’ân’da Sahabenin Hatalarına Yönelik Uyarılar"

 • "Türkiye Şiirinde Diyarbakır Konusu"

 • "Şapinuvanın Dini Önemi"

 • "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli"

 • "Meskenin Dayanılmaz Belirleyiciliği: Şanlıurfa’da Sokakta Çalışma Nedeni Olarak Adres Değişikliği"

 • "Mitoslarda ve Bazı Dinlerde Bir Yükseliş Aracı Olarak Merdiven"

 • "Ortaçağ Fars Dilli Nesr Nümuneleri"

 • "Feyzullâh Râ’if-İ Âmidî ve Yeni Bir Şiiri"

 • "Diyarbakır’da Müzecilik ve Yapılması Gerekenler"

 • "Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı: Psikobiyografik Bir Çalışma"

 • "Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu"

 • "Azerbaycan'in Bati Bölgesi Yerleşim Meskenlerinin Tip ve Formları"

 • "Çin ve Türk Efsanelerinde Ejderha Sembolü"

 • "Erzincan’ın Kurtuluşu ve Hâlid Bey Destânı"

 • "Diaspora Süryanilerinin, Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecindeki Potansiyel Rolleri"

 • Fideizm-Şiddet İlişkisi: Şiddetin Fideist Temeli

 • "Diyarbakır Suriçi: Arsız Zaman(lar)In Ayrıtında Kentsel ve Toplumsal Hafızada Renkleri Solan Kültürel Miras

 • "Türk Edebiyatı ve Urdu Edebiyatında Sebk-İ Hindi"

 • "Üstün Yetenekli ve Normal Gelişen Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerinin İncelenmesi"

 • "Gayrimüslimlerin İslam Beldelerinde İbadethane Açma Hakkı"

 • "Teokrasi' ve 'İslâm' Ayrımı Bağlamında Doğu-Batı İkileminde Kimlik ve Kültür Çatışması Sorunsalı: Bir İmkân Olarak 'Doğu Uyumu' ve İslâm Düşüncesinde Çoğulculuk"

 • "Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi"

 • "Rasyonel Bir Seçim Olarak Çocuk İsimleri Tercihi"

 • "Osmanlı Son Dönemi Eğitimcilerinden Musa Kazım Efendi’nin Öğretmen Adaylarına Pedagojik Tavsiyeleri"

 • “Koroglu” ve “Robin Qud” Dastanlarında Haber ve Haberçi Motivi"

 • "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Gerçekleştirdikleri Ders Dışı Etkinlikler-Nitel Bir Araştırma"

 • "Kalenderiliğin Fikir Babası Olarak Baba Tahir Uryan"

 • "Celâleddin Ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi"

 • "İslam Hukukuna Göre Kadının Hâkimliği"

 • "Batılı Seyyahların Gözüyle 19. Yüzyılda Diyarbakır"

 • "Doğunun Ruhu, Batının Psişesi: Geçmişten Günümüze Ruh Sağlığı Anlayışında Doğu-Batı Karşılaştırması"

 • “Bir Dil Yaratmak: Türkiye’de ve Kenya’da Dil ve Siyaset”

 • "Milli Mücadele Döneminde Mardin’in Fransızlar Tarafından İşgal Planı ve Bunun Yankıları"

 • "Bingöl Halidi Şeyhlerinin 1877 Osmanlı-Rus Savaşı İle Birinci Dünya Savaşında Gösterdikleri Yararlılıklar"

 • "Silvan Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi"

 • "The Devlopement thought of ibn khaldun and the possibility of benefiting from it

 • "Dı Peywenda Desthılat Perwerde û Zarokê De Nımûneya Sê Kovarên Zarokan Ên Kurdî"

 • "İlk Dönemde Müfessirlerin İsrâîliyyâta Yaklaşımı"

 • "Buhârî’nin “El-Câmiu’s-Sahîh” İsimli Eserinin “Kitâbu’l-İman” Bölümünde Kur’an-Hadis Bütünlüğünün Yansımaları"

 • "Klasik Fıkıh Literatüründeki Küllî Kâidelerle Mecelledeki Küllî Kâidelerin Karşılaştırılması"

 • "Okul Öncesinde Zorunlu Eğitime Geçmeye Yönelik Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

 • "Türkçenin Diğer Dillere Verdiği Unsurlar"

 • "Ağizlarda Yaşayan Arkaik Bir Geçmiş Zaman Eki: “-It/Ut”

 • "CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’ın Şark Gezisi ve Raporu (1942)"

 • "Enderunlu Fazıl’ın III. Selim Mersiyesi"

 • "Zeydi Hadis Yorumu: İmam el-Mütevekkil ale’llah Ahmed b. Süleyman (ö.566/1171) Örneği"

 • "Vietnam’daki Budist Tapınakları Üzerine Bir İnceleme"

 • "Şii Bir Grup: Hüccetiye Teşkilatı"

 • "Okul Öncesinde Din Eğitimi"

 • "Okul Öncesi Değerler Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler"

 • "Günümüz Medyasının Hucurat Suresindeki Bazı Ahlaki İlkelere Göre Değerlendirilmesi"

 • "Cenab Şahabeddin ve Sohrâb Sepehrî’nin Şiirlerinde Resim"

 • "Uluslararası İlişkilerde Devlet Kimliği ve Dış Politika İlişkisi"

 •  "Identity and Sense of Belonging in the Context of Ethnicity in Multicultural Societies"

 • "Dı Çavkanîyên ‘Erebî De Kurd (Mînak Wek Tefsîrên Qur’ân’a Kerîm)"

 • "İslam Miras ve Vasiyet Hükümlerinde Gözetilen Hikmetlere Dair Bir Değerlendirme"

 • "Kendi Olmaklığın Otantik Zamansallığı: Aşkınla Karşılaşma"

 • "Divan Şiirinde Manzum Vîrâniyyeler"

 • "Ortaokul 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi"

 • "Cizîr Wek Merkezeke Kanona Edeba Kurdî û Rengvedanên Wê Ên Di Şiira Kurdî De"

 • "Pirsgirêka Ragihandina Axaftinê di Romana Kurdî de"

 • "Yaşar Kemal Öyküsünde Çocuk/luk Yansımaları"

 • "An Analysis of the Relationship among EFL Learners’ Autonomy, Self-Esteem, and Choice of Vocabulary Learning Strategies"

 • "Arrival of Turk Khan Jahan in Southern Bengal and Flourish of Mosque Architecture"

 • Kızların Okullaştırılması: İkna Süreci

 • Nâbî Muakkibi Diyarbakırlı Şâirler

 •   وآراؤه النقدية:   عمر بن الخطاب رضي الله عنه   

 • المنهج الاصلاحي للشيخ محمد طه الباليساني من خلال سيرته و جهده و آثاره العلمي Reformist Approach to Sheikh Mohammed Taha Alballesana Through His Biography and His Scientific and Effects

 • ضوابط الاستراد والتصدير في الفقه الاسلامي . Import and Export Controls In Islamic Jurisprudence

 • الشيخ عبدالقادر وجهوده في التفسير Sheikh Abdul Qadir and His Efforts in Interpretation

 • Ebü’l-Usr Fahrü’l-İslâm Ali el-Pezdevî'nin İcmâ Anlayışı

 • “Bîrûnî’nin Bilimsel ve Felsefî Mirasıyla İlgili Rusça Araştırmalar: Bir İnceleme Ve Bibliyografya”

 • Hz. Ömer’in Kur’an Yorumunda Siret-Nüzul İlişkisi

 • Molla Gürânî Ve El-Kevserü’l-Cârî Adlı Eserinde Hadis Şerh Metodu Örnekleri

 • Kelam İlmi Açısından Birlikte Yaşamanın ve Dini Çoğulculuğun Temel Değerleri

 • Hadis Senetlerinde İnkıtaya Neden Olan Bazı Buhârî Ravileri Üzerine Bir İnceleme

 • 7 Haziran Seçimlerinden Sonra: Hendekler, Barikatlar Ve Siyasetin Değişen Dengesi

 • Din Felsefesi Alanındaki Hareketlerden

 • Brahma Kumaris Akımı’nın Tanrı Anlayışı

 • Kömürcünün İmanı

 • Osmanlı Kıbrıs’ında Kölelik Müessesesi (17. ve 18. yy.)

 • Fukaha İçtihadının Değişmesinde Çevre Faktörü: İmam Şafii' Örneği

 • Cümlede Özne Meselesi

 • Kadının Boşanma Yetkisi Hakkında Yapılan Yorumlar Üzerine Bir Değerlendirme

 • Kadının Mirastan Men Edilmesinin Doğurduğu Sonuçlar (Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Örneği) 

 • İslam Hukuk Tarihinde Nesnellik Arayışı: İbnü’l-Mukaffâ, Eş-Şâfiî, Dâvûd Ez-Zâhirî

 • Uzaktan Din Eğitiminde Kalitenin Geliştirilmesi

 • Mollaların Modernleşme Eğilimleri (Diyarbakır Örneği)

 • Okulöncesi Dönem Çocukların Akıllı Telefonlar İle Oynadıkları Sanal Oyunlar Üzerine Bir İnceleme: Giysi Giydirme Oyunları Örneği

 • İşrakilikte Misal Âlemi

 • Adıyaman'da Alevilik Üzerine Bir Değerlendirme

 • Abdulhâdi Araşkî ve ‘Hulâsetü’l-Beyân fî Hakîkati’l-İslâm ve İnsâniyeti’l-İnsân’ Adlı Eseri

 • Mezhep Mensubiyetinin Tefsirde Öznelliğe Yansıyan Etkileri

 • Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe’nin Kitâbu’l-İmân Adlı Eserinde İman ve Mümin

 • Sühreverdi’nin Fi Hakikat’il-Aşk Risalesi’nin Tahlili

 • El-Mahsûl Adlı Eseri Çerçevesinde Fahreddin Er-Râzî’nin Hz. Peygamber’in Fiillerine Yaklaşımı

 • İmamu’l-haremeyn Cüveynî’ye Göre Haber ve Çeşitleri-el-Burhân fî usûli’l-fıkıh İsimli Eseri Bağlamında-

 • Fârâbî’nin Eğitim Anlayışı

 • İslâm Hukukunun Anlaşılmasında Sosyal Bilimlerinin Rolü

 • Yezidilik mi? Ezidilik mi? Yezidiliğin İsim ve Kökenleri Hususunda Tartışmalar

 • Ayet Sonlarında Yer Alan Esmâ-İ Hüsnâda Takdîm Ve Te’hîr

 • Filolojik Açıdan Müselles Kelimeler ve Bu Alanda Yazılan Eserler

 • 18. Yüzyıl Diyarbekir Şer’iye Sicillerinde Bulunan Kadınlara Ait Tereke Kayıtları Üzerine Değerlendirmeler

 • Weşanayışê Famê Kurdîyatî: Kurd û Nêzanî

 • İslam Siyasi Düşüncesinde Dinamizm

 • El-Emsel Fî Tefsîri Kitâbi’l-Lâhi’l-Münezzel Adlı Şîa Tefsirinde Hz. Ömer Algısı

 • İslam Düşüncesinde Çevre Bilincinin Nebevî Kökenleri

 • Arapça Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Arapça Harflerini Telaffuz Etmede Yaşadığı Sorunlara Dair Bir Çalışma –Adıyaman Üniversitesi Örneği-

 • Ontolojiden Aksiyolojiye: Çevre Ahlâkının Felsefî Temelleri

 • Dinî Değerlerin İstismarında Fıkıh İlminin Önleyici Fonksiyonu

 • Rastiya Berhemên Êzîdiyan û Jiyana Wan/ Yezidi Metinlerinin Doğruluğu ve Yezidilerin Yaşamı

 • Hin Helbestvanên Kurd Û Helbestên Wan Ji Edebiyata Kurdî Ya Klasîk Di Mecmuayên Arşîva Alexsandre Jaba De

 • Türk Edebiyatında İlk Tenkit Serisi: “Tekâmül-i Tenkit” Yazıları

 • 15 Temmuz Darbe Kalkışmasına Türkiye-AB İlişkileri: İlişkilerin Yeniden Canlandırılması Mümkün Mü?

 • Râzî’nin Şâz Kıraatlere Yaklaşımı

 • Yaygın Din Eğitiminde İşitme Engellilerin Karşılaştığı Problemler

 • Uluslararası Beyin Göçünün Kalkınma Üzerine Etkisi

 • Xatê Xanım Romanında Milliyetçilik ve Kadın İmajı

 • Fıkıh Usulünü Tedrici Gelişimi Açısından Kıyas Örneği: Risale-Fusul Karşılaştırması 

 • Tarihe Tanıklık Bağlamında Tarih Düşürme Sanatı ve Lebib’in Tarihleri

 • Buhârî’nin “el-Câmiu’s-Sahîh” İsimli Eserinin “Kitâbu’l-iman” Bölümünde Kur’an-Hadis Bütünlüğünün Yansımaları 

 • Diyarbakır Sivil Mimarisinde Tasarım Öğesi Olarak Kullanılan Havuz Öğesi: Süleyman Nazif Evi Havuzu Örneği

 • Çatışmacı Kuram Geleneğinde Din-İktidar İlişkisi: Antonio Gramsci Örneği

 • Abdurrahman Yahya El-Muallimi ve Hadisçiliği

 • Akademi ve Dil Özgürlüğü: Üniversitelerdeki Zazaca Çalışmalara Dair Bir Kritik

 • 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Yapan Kanun Işığında Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Cumhurbaşkanını Yargılaması

 • Sosyal Bilimlerde Postkolonyalizm Tartışmaları

 • Sosyal Psikolojik Bir Olgu Olarak Toplumsal Barış

 • 7 Haziran Seçimlerinden Sonra: Hendekler, Barikatlar ve Siyasetin Değişen Dengesi